Mission

Missionen er at fremme en livslang læring med sigte på personlig myndighed og aktivt medborgerskab i forbindelse med folkeoplysning, kulturelle aktiviteter og frivillige foreninger i det danske, nordiske og europæiske civilsamfund.


Interfolk søger som en del af sin mission

at fremme en folkeoplysning og kulturel læring, der fokuserer på personlig autonomi, aktiv medborgerskab, social inklusion og kulturel samhørighed;

at oprette partnerskaber med nordiske og europæiske organisationer inden for folkeoplysning, foreningsliv og det frivillige kunst- og kulturområde; for

at bidrage til, at EU-Kommissionens og Nordisk Ministerråds mål om livslang læring også viderefører intentionerne fra den nordisk-europæiske oplysningstradition og dannelsestænkning


Det idemæssige grundlag for Interfolk er baseret på den grundtvigske tradition for folkeoplysning

såvel som de bredere europæiske humanistiske traditioner for oplysning og dannelse - hvor man vægter åndsfrihed, personlig autonomi, aktivt medborgerskab og kulturel mangfoldighed inden for rammerne af et stærkt civilsamfund, en fri offentlig debat og et levende demokrati.Oskar Schlemmer: Man in the circle of ideas

Grundtvig


Tegning af 

P. C. Skovgaard,

1847"Frihed da være vort løsen i Nord.

Frihed for Loke, såvel som for Thor.”


Nordens Mythologi, 1832
Immanuel Kant


”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed … Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand er altså oplysningens valgsprog.”


Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning, 1784